Шығыс Қазақстан Облыстық
Оңалту Орталығы

Орталықтың 8 жылдығына арналған баспасөз туры

МӘМС шеңберінде көрсетілетін қызметтер туралы халықты хабардар етуге бағытталған және Б. СапарбаевтыңқызметінеарналғанШығысҚазақстаноблысыжурналистерініңбаспасөз туры 2024 жылғы 01.02. ШҚО ДСБ «ШҚОоңалтуорталығы»ШЖҚ КМК өтті.

Іс-шарағаоблыстық "Алтай" телеарнасыныңжәнебасқа да танымалбаспажәне интернет басылымдарының (Altaynwes, Buqara) журналисіқатысты. Олар ШҚО оңалтуорталығыныңтарихымен, орталықтыңнегізгіқызметтүрлеріментанысты, жетекшімамандар мен пациенттерденсұхбаталды. Қатысушыларқалпынакелтіруемініңнегізгібөлімшесіндеболып, орталықтақалпынакелтіруемініңқалайұйымдастырылғанынөзкөздеріменкөрді.

Сондай-ақ, ШығысҚазақстаноңалтуорталығыныңқұрылысын 2015 жылыоблыстыңбұрынғыәкімі, ал қазірмарқұмБердібекСапарбаевбастамашылықеткенінатапөтумаңыздыболды, олорталықоблыстыңмаңыздыәлеуметтікнысандарыныңбірінеайналадыдепболжағанболатын.

Нәтижесіндежурналистероблыстықоңалтуорталығыжұмысыныңбарлықбағыттарыментанысты, соныменқатароқырмандарыменөзәсерлеріменбөлісті. 2024 жылыоблысхалқынаоңалтукөмегіжелісібойыншақызметтеркөрсетуге МӘМС шеңберіндеәлеуметтікмедициналықсақтандыруқорынан 3.3 млрд теңгебөлінді. Бұлоңалтукөмегініңқолжетімділігіжылсайынартыпкележатқанынкөрсетеді.